Alvima - Tillsyn och ansvar

Tillsyn och ansvar

Klagomål

Som kund hos Alvima är det viktigt för oss att ni är nöjda med vår service. Skulle någon av de tjänster som Alvima levererar inte uppfylla era förväntningar är det viktigt att Du hör av Dig så snart som möjligt. Eventuella klagomål skickas till klagomal@alvima.se

Registrering och tillsyn

Alvima AB (559097-1346) är registrerat hos Bolagsverket för förmedling av skadeförsäkring.

För kontroll av registrering, kontakta Bolagsverket

Bolagsverket, 851 81 Sundsvall. Tel: 060-18 40 00 http://bolagsverket.se/ bolagsverket@bolagsverket.se

Finansinspektionen är tillsynsmyndighet och kan på begäran lämna upplysningar om vilka tillstånd att förmedla försäkring samt vilket slag av försäkringar som får förmedlas. Uppgifter om detta kan inhämtas därifrån på följande sätt:

Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Tel: 08-787 80 00 http://www.fi.se/ finansinspektionen@fi.se

GDPR

Hantering av personuppgifter

Nedan följer en beskrivning av hur och varför Alvima AB behandlar personuppgifter om sina kunder.

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk personsom lever, t.ex uppgifter som kan identifiera den fysiska personen genom ett namn, ett identifikationsnummer, en lokaliseringsuppgift, eller onlineidentifikationer.

Alvima AB behandlar personuppgifter som är nödvändiga för att kunna bedriva verksamhet som försäkringsförmedlare. Till exempel för att kunna göra en bedömning av om en viss lösning passar kund.

Alvima AB behandlar alltid personuppgifterna i enlighet med aktuell dataskyddsreglering.

Det är inte lämpligt att skicka känsliga personuppgifter eller personnummer via e-post utan att innehållet krypteras. Detta gäller både Alvima AB och kunderna.

Om Alvima AB upptäcker en säkerhetsöverträdelse som mycket sannolikt kan utgöra en allvarlig risk för våra kunders rättigheter, rapporterar Alvima AB detta till kunden i enlighet med dataskyddsregelverket.

Varför och hur behandlar Alvima AB personuppgifter?

Syftet med Alvima AB behandling av kundens personuppgifter är att identifiera kunden och uppfylla Alvima AB försäkringsförmedlingsuppdrag. Alvima AB använder endast system med tillräcklig säkerhet för att lagra och behandla personuppgifter. Det är endast ett urval av personer som hanterar och har tillgång till eventuella känsliga uppgifter i Alvima AB system och alla hos Alvima AB omfattas av tystnadsplikt.

Vilka personuppgifter behandlar Alvima AB?

Uppgifter som Alvima AB behandlar kan kategoriseras enligt följande:

Administrativa uppgifter såsom namn, adress, telefonnummer, e-postadress och organisationsnummer eller i förkommande fall personnummer.

Uppgifter om kundens behov av försäkring

Försäkringsskydd

Känsliga personuppgifter såsom hälsodeklaration där sådana krävs av försäkringsgivaren.

Information som är nödvändig för att utföra kontroll mot EU:s sanktionslistor.

Vilka behandlingsgrunder använder vi?

Vissa personuppgifter är nödvändiga att behandla för att uppfylla det uppdrag Alvima AB har. Detta gäller bland annat namn och kontaktuppgifter samt uppgifter som ligger till grund för behovsanalys och liknande.

Om Alvima AB uppdrag innebär att Alvima ABska behandla hälsoinformation eller andra känsliga personuppgifter om kund, kommer Alvima AB före behandlingen att inhämta kunds samtycke. Detta kan när som helst dras tillbaka, och behandlingen av personuppgifterna upphör. Behandlingen av personuppgifter som ägde rum när samtycket var aktivt kommer inte att påverkas av återkallandet. Alvima AB kommer emellertid att radera de aktuella personuppgifterna om det saknas laglig grund för att fortsätta lagringen.

Vem levererar Alvima AB personuppgifter till?

Personuppgifter kan lämnas till offentliga myndigheter, om detta följer av lagstadgad upplysnings- eller utlämningsplikt.

Om det är nödvändigt för Alvima AB att använda ett personuppgiftsbiträde, behandlar personuppgiftsbiträdet endast personuppgifter efter detaljerade instruktioner från Alvima AB. Detta för att säkerställa kundens rättigheter och skydda kundens integritet. Eventuella tredje parter som mottar personuppgifter från Alvima AB omfattas av tystnadsplikt enligt avtal.

Marknadsföring

Alvima AB kan komma att behandla kunders personuppgifter för att marknadsföra produkter och tjänster via post eller telefon i den mån Alvima AB bedömt att sådan rätt föreligger efter genomförd intresseavvägning. Detta gäller endast om inte kund meddelat Alvima AB att kunden inte önskar bli mottagare av sk. direktmarknadsföring.

Hur länge lagrar Alvima AB personuppgifter om kunderna?

Alvima AB lagrar inte personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för att uppfylla syftet med behandlingen. Enligt lagen om försäkringsförmedling samt lagen om försäkringsdistribution måste dock uppgifterna sparas i 10 år efter det senaste förmedlingstillfället enligt preskriptionsbestämmelserna i dessa lagar. Den personliga informationen kommer därefter att raderas omedelbart.

Kunds rätt till insyn, rättning, radering och dataöverföring

Insyn

Kund har rätt att få insyn i de uppgifter vi behandlar om denne. Det innebär att kunden har rätt att få veta vilket syfte och behandlingsgrund Alvima ABanvänder sig av, vilka uppgifter om kund som Alvima AB behandlar, vilka mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna vidareförmedlats till, vilken tid personuppgifterna lagras samt var uppgifterna inhämtats ifrån.

Rätt att kräva rättning och radering

Om kund tror att Alvima AB har registrerat uppgifter om kunden som är oriktiga eller ofullständiga, har kund alltid rätt att begära rättelse av de aktuella personuppgifterna.

Kund kan kräva att Alvima AB tar bort personuppgifter om uppgifterna inte längre är nödvändiga för att uppfylla syftet med behandlingen; om kunden drar tillbaka sitt samtycke om samtycke har använts som grund för behandling; om kund motsätter sig behandlingen och det inte finns några andra lagliga grunder för att fortsätta behandlingen; eller om uppgifterna har behandlats olagligt. Kund har också rätt att invända mot behandlingen av personuppgifter om kund anser att det är något Alvima AB inte gör rätt i förhållande till personuppgifterna.

Rätt till dataöverföring

Kund har alltid rätt att begära ut de personuppgifter Alvima AB har lagrat om kund på ett strukturerat sätt och i ett maskinläsbart format. Kund har också rätt att kräva att Alvima AB flyttar över sådana personuppgifter som behandlas och lagras till exempelvis en annan förmedlingstjänst via kund.

Rätten till överföring förutsätter dock att Alvima AB behandlar personuppgifterna med stöd av ett samtycke från kund eller för att uppfylla Alvima ABsuppdrag (avtal). Överföringen gäller bara sådana personuppgifter som kund själv har lämnat. Om Alvima ABhar lämnat ett råd till kund kan kund inte begära att en sådan uppgift ska överflyttas till någon annan via kunden.

Kontaktinformation

Data Protection Officer (DPO):

Om kund har frågor om hur Alvima AB behandlar personuppgifter eller vill infria rättigheter enligt denna klausul, vänligen kontakta Alvima ABs personuppgiftsansvarig via e-post:

fadi@alvima.se

DPO är pålagd tystnadsplikt och är skyldig att hindra andra från att få tillgång till eller kunskap om kunds personliga information om inte samtycke har erhållits. Sekretess gäller också efter avslutat arbete.

Hur klagar kund på behandlingen?

Datainspektionens jobb är att kontrollera att personuppgiftsregelverket följs. Om kund upplever något kunden anser är ett brott mot regelverket, vänligen skicka in en skriftlig förfrågan till Datainspektionen. Postadress: Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm.

Cookies

Alvima.se använder kakor (eller cookies) för att skicka data till externa partners (så kallade tredjepartskakor) som hjälper oss med trafikmätning och beteendeanalys. Det ger oss möjlighet att förbättra den digitala användarupplevelsen. Genom att använda vår webbplats samtycker du till användningen av kakor på webbplatsen. Om du inte accepterar användning av kakor kan du konfigurera din webbläsare att inte acceptera kakor. Om du väljer att ställa in din webbläsare att inte acceptera kakor kan vi tyvärr inte garantera att alvima.se fungerar korrekt.

Vi använder cookies, en liten datafil som lagras i din dator, för att hantera inloggningar, öka säkerheten för våra användare och förbättra de tjänster vi erbjuder. Om du inte vill att vi använder cookies kan du enkelt stänga av det i din browser.